อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

เป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน
เป็นสถานที่อนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมา ในปีพุทธศักราช 2540 และด้วยความ มุ่งมั่น ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ จากความเชื่อมั่น ในคำสอน เรื่องทำความดี ความศรัทธาในบุคคล กำลังใจจากครูอาจารย์ เพื่อนมิตรและครอบครัว ทำให้โครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้ง ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่จะนำเสนอ งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอด สิ่งดีงามเอกลักษณ์ ของไทยให้คงอยู่สืบต่อชนรุ่นหลัง.

ภายใน อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม มีส่วนพื้นที่การแสดงผลงานประติมากรรมรูปเหมือนเป็นส่วนๆ ดังนี้

อาคารเชิดชูเกียรติ
เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างของอาคารจัดแสดงเรื่องราวรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาค โดยบุคคลสำคัญที่ถูกเลือกมานำเสนอนั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีเกียรติ ประวัติ และคุณความดี ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จนได้รับการยกย่องนับถือ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ